بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمیثم داودی

استانقم

تاریخ عضویت1391/03/19

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/22
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/22
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/22
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/22
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/22
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/22
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/27
17جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
18جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
19جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
20جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
21جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
22جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
23جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/08/15
24جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/08/15
25جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
26جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
27جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
28مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
29مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
30مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
31مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
32مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
33مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
34جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم1393/10/06
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
40مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
41مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
42مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
43مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
44جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
45جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
46جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
47جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
48جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
49جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
50جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/09/09
51جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/09/09
52مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/04
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/04
54مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/04
55مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/04
56مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/04
57مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/04
58مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/04
59مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/04
60جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
61جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
62جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
63جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
64جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
65جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
66مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
67مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
68مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
69مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
70مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
71مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
72مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
73جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
74جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
75جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
76جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
77جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
78جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
79مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/15
80مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/15
81مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/15
82مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/15
83مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/15
84مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/15
85مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 12:58 ب.ظ
86مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 1:01 ب.ظ
87مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 1:04 ب.ظ
88مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 1:10 ب.ظ
89مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 1:12 ب.ظ
90جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 10:39 ق.ظ
91جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 10:42 ق.ظ
92جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 10:45 ق.ظ
93جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 10:47 ق.ظ
94جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 10:48 ق.ظ
95مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/16 - 4:50 ب.ظ
96مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/16 - 4:52 ب.ظ
97مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/16 - 4:58 ب.ظ
98مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/16 - 4:59 ب.ظ
99مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/16 - 5:00 ب.ظ