بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیحسین مسیبی

استانزنجان

تاریخ عضویت1395/08/06

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/06
2جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/06
3جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/06
4جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/06
5جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/06
6جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/06
7جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/10
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 11:03 ب.ظ
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 11:07 ب.ظ
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 11:10 ب.ظ
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 11:11 ب.ظ
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 11:13 ب.ظ