بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفائزه سادات نقیب

استانفارس

تاریخ عضویت1398/08/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 10:14 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 10:20 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 10:24 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 10:27 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 10:31 ب.ظ