بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره

راه یافتگان

ردیفنام و نام خانوادگیاستانکد پیگیری
21امیر حنیفه لوتهرانSDE-17606-11-0989
21سعید مبشراردبيلSDE-17706-11-0947
21علیرضا رجبعلیزاده کاشانیاصفهانSDE-226-11-0930
21مریم پیله ور‍‍گيلانSDE-15975-11-0914
21زهرا زارع زادهيزدSDE-17639-11-0892
21فرزانه شفیعیاصفهانSDE-15912-11-0845
21علی فردوسیاصفهانSDE-682-11-0829
21مریم قادریاصفهانSDE-17634-11-0818
21فرزانه ایران نژادپاریزیكرمانSDE-17697-11-0811
21فرزانه ایران نژادپاریزیكرمانSDE-17697-11-0809
21علیرضا بختیاری فرتهرانSDE-11073-11-0759
21سمانه مستقیمیهمدانSDE-17684-11-0733
21نفیسه خسرویتهرانSDE-16516-11-0729
21فهیمه قائدیاصفهانSDE-14311-11-0706
21مصطفی توفیقیخراسان رضويSDE-533-11-0681
21رضا حجتیاصفهانSDE-17642-11-0662
21حامد اشتریقمSDE-17652-11-0639
21حسین زندقمSDE-17657-11-0623
21محمد صابر شریفیكرمانشاهSDE-4751-11-0615
21علی فرزینالبرزSDE-203-11-0612
21رضا وحيدخراسان رضويSDE-5222-11-0606
21حسین صیامیتهرانSDE-7466-11-0569
21فاطمه عارف نژادقمSDE-17138-11-0558
21حسین رجبیسمنانSDE-17645-11-0547
21سیدمحمود مهدویاردبيلSDE-12700-11-0546
21زینب امامیقمSDE-9162-11-0520
21شهریار شفیعیآذربايجان شرقيSDE-10973-11-0511
21امین کیانیلرستانSDE-12578-11-0461
21معصومه سادات شاكريخراسان رضويSDE-1805-11-0421
21محمد اسماعیل حاجی علیاناصفهانSDE-17622-11-0408
21مجتبی صفدری تمرینگيلانSDE-998-11-0402
21اکرم آشوریخراسان رضويSDE-17565-11-0381
21یزدان تورانیتهرانSDE-17612-11-0359
21علی اکبریالبرزSDE-17538-11-0311
21ملیحه سادات قاضیخراسان رضويSDE-10814-11-0303
21فاطمه الیاسیهمدانSDE-17605-11-0298
21عبدالرحمان اونقگلستانSDE-17580-11-0292
21محمدجواد شاهمرادیتهرانSDE-229-11-0285
21محمد امین ناظریقزوينSDE-17096-11-0268
21لیلا بنی تمیمخوزستانSDE-12021-11-0252
21زهرا سماواتیانهمدانSDE-14379-11-0194
21علی رضا محمد علی بیگیقمSDE-5609-11-0152