یکصد و پنجاه و یکمین شب شعر طنز درحلقه رندان/ 28 بهمن