بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نشست تخصصی/ داستان طنز بعد از انقلاب (نگاه به سه گانه کتابهای مهرداد صدقی)/ شنبه 24 فروردین

تاریخ ارسال : 1398/1/24