بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1یاسمن سادات شریفیمركزي
2محمد مهدی نورالهیلرستان
3محمد ابراهیمیاصفهان
4علی زیملهتهران
5امیرحسین پدرامتهران
6آتنا علاییاردبيل
7فاطمه کارگرچهارمحال بختياري
8نرگس امیرخانیهمدان
9فرهود عباسی فردتهران
10الهه شعبانلوهمدان
11محدثه کلهرقزوين
12دنیا اسکندرزادهتهران
13اندیشه جوانخراسان رضوي
14فاطمه نسیمیتهران
15رویا فعلیتهران
16نغمه خانیتهران