بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

جشنواره دف نوای رحمت / دروه دهم


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1یاسمن مرادیكردستان
2دیاکو آرام بنیادكردستان
3دینا بطنیتهران
4شیلان عبدالهیآذربايجان غربي
5فربد گرگینفارس
6گلسا عطاالهی تهران
7نغمه خانیتهران