سرود رود چهل ساله / دوره اول


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1پیمان سپهوندلرستان
2مرتضی فلاحمازندران
3مجتبي عرض پیما ( حجازی )قم
4محمد حسین مهدی زادهخراسان رضوي
5داود برجلوتهران
6مصطفی طالبیخراسان رضوي
7محمدرضا قلیزادهتهران
8ایمان عباس زاده افشاركرمان
9رضا نجمسمنان
10سجاد کشاورز البرز
11امید تیموریاصفهان
12علیرضا (یوسف) بهشتیتهران
13احمد کوشانبوشهر
14مجتبی یدالهیكرمان
15نغمه خانیتهران