نام و نام خانوادگیمصطفی زینل پور علی آیاد

استانيزد

تاریخ عضویت1397/12/05

ردیفجشنواره های شرکت کردهوضعیتتاریخ ثبت
1جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دورهدر حال بررسی1397/12/05
2جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دورهدر حال بررسی1397/12/05