بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمرضیه فرمانی شره جینی

استانگيلان

تاریخ عضویت1391/03/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/24
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/24
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/24
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/24
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/24
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/24
15جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/26
16جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/26
17جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/26
18جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/26
19جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/26
20جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/26
21مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/13
22مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/13
23مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/13
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/13
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/13
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/13
27مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/13
28مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/13
29مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/13
30جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/24
31جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/24
32جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/24
33جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/24
34جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/24
35جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/24
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
40مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
41مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
42جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
43جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
44جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
45جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
46جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
47جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
48مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
49مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
50مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
51مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
52مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
54مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
55مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
56مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
57مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
58مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
59ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/15 - 6:46 ب.ظ
60ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/15 - 6:48 ب.ظ
61ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/15 - 6:51 ب.ظ
62مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/15 - 6:57 ب.ظ
63مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/15 - 7:05 ب.ظ
64مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/15 - 7:07 ب.ظ
65مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/15 - 7:11 ب.ظ