بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهدی اصغری عظمی

استانآذربايجان شرقي

تاریخ عضویت1394/08/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/29
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/29
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/29
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/29
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/29
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/29
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/17
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/31
20مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/31
21مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/31
22مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/31
23مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/31
24مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 12:27 ق.ظ
25مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 12:35 ق.ظ
26مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 12:49 ق.ظ
27مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 12:57 ق.ظ
28مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 1:16 ق.ظ