بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمد حسین صفری رودبار

استانتهران

تاریخ عضویت1391/04/16

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
2جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
3جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
4جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
5جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
6جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
7جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
19جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
20جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
21جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
22جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
23جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
24جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
25جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
26جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
27جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
28جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
29جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
30ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/26 - 9:19 ب.ظ
31مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 10:08 ب.ظ
32مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 10:10 ب.ظ
33مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 10:13 ب.ظ
34مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 10:15 ب.ظ
35مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 10:16 ب.ظ
36فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:17 ب.ظ
37فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:22 ب.ظ
38فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:25 ب.ظ
39فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:27 ب.ظ
40فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:29 ب.ظ
41فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:31 ب.ظ
42فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:34 ب.ظ
43فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:38 ب.ظ
44فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:42 ب.ظ
45فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:52 ب.ظ
46فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:54 ب.ظ
47فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:56 ب.ظ
48فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 1:59 ب.ظ
49فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 2:08 ب.ظ
50فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 2:10 ب.ظ
51فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 2:16 ب.ظ
52فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 2:17 ب.ظ
53فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 2:23 ب.ظ
54فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 2:24 ب.ظ
55فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین1399/10/11 - 2:24 ب.ظ