بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحمد حسین صفری رودبار

استانتهران

تاریخ عضویت1391/04/16

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
2جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
3جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
4جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
5جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
6جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
7جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/04/16
19جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
20جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
21جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
22جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
23جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
24جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
25جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
26جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
27جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
28جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
29جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/03
30ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/26 - 9:19 ب.ظ
31مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 10:08 ب.ظ
32مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 10:10 ب.ظ
33مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 10:13 ب.ظ
34مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 10:15 ب.ظ
35مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 10:16 ب.ظ