بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحسن کاویانی

استانقم

تاریخ عضویت1391/03/07

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/10
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/10
20مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/10
21مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/10
22مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/10
23مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/10
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/10
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/10
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/11
27جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/07/10
28جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/07/10
29جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/19
30جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/19
31جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/19
32جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/19
33مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
34مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
40مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
41مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
42مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
43مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
44مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
45مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
46مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
47مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
48جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
49جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
50جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
51جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
52مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
54مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
55مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
56مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
57مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/08
58مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/08
59مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/08
60مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/08
61مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/08
62مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/08
63مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/08
64مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/08
65مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
66مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
67مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
68مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
69مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
70مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
71مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
72مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
73مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
74مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
75مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
76مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
77مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
78جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
79جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
80جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
81جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
82جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
83جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
84جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
85جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
86جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
87جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/26 - 11:23 ب.ظ
88ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/01 - 5:52 ق.ظ
89ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/01 - 5:54 ق.ظ
90ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/01 - 5:55 ق.ظ
91ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/01 - 5:57 ق.ظ
92ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/01 - 6:05 ق.ظ
93ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/01 - 6:06 ق.ظ
94ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/01 - 6:17 ق.ظ
95مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:14 ب.ظ
96مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:23 ب.ظ
97مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:30 ب.ظ
98مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:41 ب.ظ
99مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:48 ب.ظ