بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمجتبی خرسندی

استانقم

تاریخ عضویت1392/02/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/10/17
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/10/17
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/10/17
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/10/17
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/10/17
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/10/17
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/05 - 8:45 ق.ظ
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/05 - 9:04 ق.ظ
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/05 - 9:07 ق.ظ
16جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/05 - 9:09 ق.ظ
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/05 - 9:12 ق.ظ
18ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/07 - 8:26 ب.ظ
19ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/07 - 9:04 ب.ظ
20مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/16 - 9:06 ق.ظ