بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگینوید ظریف کریمی

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1393/03/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/31
2جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/31
3جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/31
4جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/08
5جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
6جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
7جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
8جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
9جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
10جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
11جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
12جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
13جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/22
14جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/22
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
16جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
18جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 8:48 ب.ظ
19جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 7:30 ب.ظ
20ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/29 - 10:38 ب.ظ
21ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/29 - 11:06 ب.ظ
22ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/29 - 11:08 ب.ظ
23ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/29 - 11:10 ب.ظ