بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیوحید طلعت

استانآذربايجان غربي

تاریخ عضویت1391/03/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
19کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
20کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
21جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
22جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
23جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
24جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
25جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
26جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
27جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/24
28جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/24
29جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/24
30جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/25
31جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/25
32جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/25
33جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/29
34جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/29
35جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/29
36جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/29
37جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/29
38جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/29
39جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/29
40جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/29
41جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
42جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
43جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
44جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
45جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
46جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
47جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
48جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
49جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
50جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
51جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/08/29
52جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
53جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
54جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
55جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
56جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/05
57مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:48 ق.ظ
58مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:01 ق.ظ