بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهدی عزیزی حرمت

استانهمدان

تاریخ عضویت1397/07/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 4:34 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 5:03 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 5:08 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 5:11 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 5:16 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 5:19 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 5:21 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 5:23 ب.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 5:26 ب.ظ
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 9:55 ب.ظ
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 9:56 ب.ظ
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 9:57 ب.ظ
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 9:58 ب.ظ
16جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 9:59 ب.ظ
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/29 - 8:44 ق.ظ
18جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/29 - 8:45 ق.ظ