بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیرضا یزدانی

استانقم

تاریخ عضویت1392/03/06

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/06
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/06
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/06
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/06
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/06
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/06
7جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/23
8جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/23
9جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/23
10جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/23
11جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/23
12جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/24
13جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/24
14جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/24
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/01/25
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/01/25
17جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/18
18جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/18
19جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/18
20جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/18
21جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/18
22جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/18
23مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/26
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/26
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/26
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/26
27مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/26
28مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/26
29جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/10
30جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/10
31جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/10
32مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
33مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
34مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
38جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/11
39جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/11
40جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/11
41جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
42جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
43جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
44جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
45جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
46جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/29
47مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
48مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
49مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
50مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
51مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
52مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
54مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
55جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
56جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
57جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
58جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
59جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
60جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
61جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/05 - 2:53 ب.ظ
62جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/05 - 2:56 ب.ظ
63جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/05 - 2:59 ب.ظ
64جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/05 - 3:03 ب.ظ
65جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/05 - 3:05 ب.ظ
66ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/11 - 8:53 ب.ظ
67ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/11 - 8:55 ب.ظ
68ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/11 - 8:57 ب.ظ