بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیزینب جهانی

استانتهران

تاریخ عضویت1400/10/23

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله 1400/10/25 - 8:39 ب.ظ
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله 1400/10/25 - 8:39 ب.ظ
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله 1400/10/25 - 8:40 ب.ظ
4جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله 1400/10/25 - 9:12 ب.ظ
5جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله 1400/10/25 - 9:13 ب.ظ
6جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله 1400/10/25 - 9:14 ب.ظ