نام و نام خانوادگیخدیجه خانی

استاناردبيل

تاریخ عضویت1397/12/05

ردیفجشنواره های شرکت کردهوضعیتتاریخ ثبت
1جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دورهدر حال بررسی1397/12/05