بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعلی غلامی

استانگلستان

تاریخ عضویت1394/11/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/20
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/20
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/20
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/20
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/19
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/19
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/19
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/19
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/19
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/19
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/19
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/19
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/13 - 4:57 ب.ظ
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/13 - 4:59 ب.ظ
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/13 - 5:03 ب.ظ
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 2:53 ق.ظ
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 2:55 ق.ظ