بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیتقیه زنگنه

استانبوشهر

تاریخ عضویت1391/03/11

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
19کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
20مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:29 ب.ظ
21مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:32 ب.ظ
22مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:33 ب.ظ