نام و نام خانوادگیکیمیا بیابانکی ورنوسفادرانی

استانتهران

تاریخ عضویت1397/12/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهوضعیتتاریخ ثبت
1جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دورهتایید شده و رسیده به دبیرخانه1397/12/04