بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعاطفه جوشقانیان

استانقم

تاریخ عضویت1394/11/05

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/28
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/28
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/28
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/28
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/28
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/09
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/09
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/09
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/09
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/09
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/09
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
16جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
18جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
19جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/22 - 11:22 ق.ظ
20جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/22 - 11:25 ق.ظ
21جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/22 - 11:27 ق.ظ
22جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/22 - 11:29 ق.ظ
23جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/22 - 11:46 ق.ظ
24مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 12:31 ب.ظ
25مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 12:33 ب.ظ
26مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 12:39 ب.ظ
27مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 12:41 ب.ظ
28مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 12:47 ب.ظ