بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفهیمه قائدی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1395/08/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
7جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/29
8جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/29
9جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/29
10جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/29
11جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/29
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
16جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
18جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/25 - 5:01 ب.ظ
19جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/25 - 5:06 ب.ظ