بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمد هادی چرخکان

استانتهران

تاریخ عضویت1394/05/17

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/05/17
2جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/05/17
3جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/05/17
4جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/06/11
5جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/06/11
6جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/07/21
7جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/07/21
8جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/03/25
9جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/03/25
10جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/03/25
11جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/07/08
12جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/07/08
13جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/07/08
14جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/08
15جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/08
16جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/08
17جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/08
18جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/08
19جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/08
20جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/09
21جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/09
22جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/10
23جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/16
24جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/27
25جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/27
26جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/02
27جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/09/21
28جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/09/21
29جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/09/21
30جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/09
31جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/09
32جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/09
33جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/09
34جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/01
35جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/01
36جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/01
37جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/07 - 9:54 ب.ظ
38جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/07 - 10:07 ب.ظ