بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیابوالفضل محمدزاده آقایی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1394/12/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
7جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
8جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
9جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
10جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
11جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
15مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 6:21 ب.ظ
16مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 6:24 ب.ظ
17مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 6:33 ب.ظ
18مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 6:37 ب.ظ
19مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 6:41 ب.ظ