بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلی سلیمیان

استاناصفهان

تاریخ عضویت1396/02/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
2جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
3جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
4جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
5جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 1:10 ب.ظ
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 1:34 ب.ظ
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 1:41 ب.ظ
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 1:43 ب.ظ
11مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 4:45 ب.ظ
12مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 4:50 ب.ظ
13مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 4:52 ب.ظ
14ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 5:27 ب.ظ
15ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 5:28 ب.ظ
16ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 5:29 ب.ظ
17ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 5:31 ب.ظ
18ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 5:32 ب.ظ
19ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 5:34 ب.ظ
20ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 5:35 ب.ظ
21ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 5:37 ب.ظ
22یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/09/15 - 12:43 ب.ظ
23یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/09/15 - 12:45 ب.ظ
24یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/09/15 - 12:47 ب.ظ