نام و نام خانوادگیحسن شیردل

استانمازندران

تاریخ عضویت1397/12/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهوضعیتتاریخ ثبت
1جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دورهدر حال بررسی1397/12/04