بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمصطفی توفیقی

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1391/03/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
19کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
20کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
21کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
22کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
23کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
24کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
25جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
26جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
27جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
28جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
29مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/30
30مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/30
31مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/30
32مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/30
33مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/30
34مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/30
35جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
36جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
37جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
38جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
39جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/25
40جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/06
41جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/06
42جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/06
43جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
44جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
45جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
46جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
47جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
48جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
49جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
50مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/09
51مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/09
52مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/09
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/09
54مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/09
55مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/09
56مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/09
57مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/09
58جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/26
59جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/26
60جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/26
61جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/26
62جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/26
63جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/26
64مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
65مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
66مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
67مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
68مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
69مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
70جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/28
71جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
72جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
73جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
74جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
75جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
76مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
77مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
78مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
79مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
80مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
81مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
82مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
83مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/01
84جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/08/29
85جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/09/01
86جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/09/01
87جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/09/01
88جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
89جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
90جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
91جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
92جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
93جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
94جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
95مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
96مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
97مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
98مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
99مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
100مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
101مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
102مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
103مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
104مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
105مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
106جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
107جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
108جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
109جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
110جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
111جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
112جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
113جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
114جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
115جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/23
116جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/23
117جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/23
118جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/23
119جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
120جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
121جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
122جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
123جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
124جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
125جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
126جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
127جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
128جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
129جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
130جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/14 - 2:05 ب.ظ
131جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/14 - 2:06 ب.ظ
132جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/14 - 3:08 ب.ظ
133جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/14 - 3:12 ب.ظ
134جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 11:34 ق.ظ
135جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 11:40 ق.ظ
136جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 11:51 ق.ظ
137جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 11:00 ب.ظ
138جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 11:05 ب.ظ
139جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/05 - 11:18 ب.ظ
140مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 6:37 ب.ظ
141مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 6:43 ب.ظ
142مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 6:57 ب.ظ
143مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 7:03 ب.ظ
144مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 7:11 ب.ظ