بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیامیرعباس بختیاری

استانقم

تاریخ عضویت1394/11/08

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/08
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/08
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/08
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/08
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/08
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 12:45 ب.ظ
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 12:55 ب.ظ
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 1:03 ب.ظ
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 1:16 ب.ظ
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 1:22 ب.ظ