بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیملیحه سادات قاضی

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1393/11/19

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/19
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/28
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/28
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/28
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/28
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/28
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/28
8جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
9جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
10جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
11جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
12جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
19جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
20جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/18
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/18
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/18
27مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/18
28مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/18
29مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/18
30جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
31جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
32جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
33جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
34جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
35جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
36جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
37جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
38جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
39جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/13 - 11:21 ق.ظ
40جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/13 - 11:23 ق.ظ
41جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/13 - 11:25 ق.ظ
42جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/13 - 11:27 ق.ظ
43جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/13 - 11:29 ق.ظ
44مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 10:12 ق.ظ
45مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 10:14 ق.ظ
46مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 10:15 ق.ظ
47مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 10:17 ق.ظ