بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

العربية English

نام و نام خانوادگیآرزو سبزوار قهفرخی

استانچهارمحال بختياري

تاریخ عضویت1391/06/15

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/06/15
2جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/06/15
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/03
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/03
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/03
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/03
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/03
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/03
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/03
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/03
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/03
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/12/01
16جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/09/14
17جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/09/14
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/29
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/29
20مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/29
21مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/29
22مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/29
23مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/29
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
25جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/27
26جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/27
27جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/27
28جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/27
29جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
30مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/06
31مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/06
32مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/06
33مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/06
34مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/06
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/06
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
40مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
41مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/04 - 2:53 ب.ظ
42مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/04 - 2:58 ب.ظ
43مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/04 - 3:01 ب.ظ
44مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/04 - 3:03 ب.ظ
45مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 2:57 ب.ظ