بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیصدرا کاوه

استانقم

تاریخ عضویت1393/07/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/27
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/27
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/27
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/27
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/27
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/27
7جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/23
8جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/23
9جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/23
10جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/23
11جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/23
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
18جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/08/23
19جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/23
20جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/23
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/23
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/23
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/23
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
27مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
28مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
29مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
30مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
31مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
32مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
33مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
34جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/29
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/29
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/29
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/29
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/29
40مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 4:22 ب.ظ
41مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 4:25 ب.ظ
42مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 4:29 ب.ظ
43مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 4:30 ب.ظ
44مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 4:32 ب.ظ