بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیخدابخش صفادل

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1393/06/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/06/18
2جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/06/18
3جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/06/18
4جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/06/18
5جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/17
6جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/18
7جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
8جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
9جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
10جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
11جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
12جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/05
13جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/05
14جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/05
15جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/05
16جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/05
17جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
18جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
19جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
20جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
21جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
22جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
23جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
24جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
25جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
26جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
27جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
28جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
29جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
30جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/11 - 11:31 ق.ظ
31جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/11 - 11:34 ق.ظ
32جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/11 - 11:38 ق.ظ
33جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/11 - 11:42 ق.ظ
34جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/11 - 11:44 ق.ظ
35مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 9:51 ق.ظ
36مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 9:52 ق.ظ
37مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 9:54 ق.ظ
38مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 9:56 ق.ظ
39مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 10:01 ق.ظ