نام و نام خانوادگیمحمد رضا طالبی

استانتهران

تاریخ عضویت1397/12/05

ردیفجشنواره های شرکت کردهوضعیتتاریخ ثبت
1جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دورهدر حال بررسی1397/12/05
2جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دورهدر حال بررسی1397/12/05