بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمجتبی صفدری تمرین

استانگيلان

تاریخ عضویت1391/03/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/05/17
5جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/05/17
6جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/05/17
7جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/05/17
8جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/05/17
9جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/05/17
10جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/25
11جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/25
12جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
13جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
14جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
15جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
16جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
17جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
18جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
19جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/25
20جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/06/18
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/06/18
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/06/18
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/06/18
24جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/06/18
25جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/06/18
26جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/07/25
27جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/07/25
28جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/07/25
29جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
30جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
31جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
32جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
33جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
34جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
35جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
36جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
37جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
38جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
39جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
40جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
41جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
42جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
43جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
44جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
45جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
46جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
47جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
48جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
49جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
50جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
51جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
52جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
53جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
54جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
55جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
56جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
57جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
58جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
59جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
60جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
61جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
62جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
63جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
64جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/24 - 9:53 ب.ظ
65جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/24 - 9:58 ب.ظ
66جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 5:55 ب.ظ
67جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 6:01 ب.ظ
68جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 6:03 ب.ظ
69جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 6:05 ب.ظ
70جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 6:07 ب.ظ
71جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 6:08 ب.ظ
72مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/15 - 6:49 ب.ظ
73مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/15 - 6:51 ب.ظ
74مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/15 - 6:52 ب.ظ
75مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/15 - 6:53 ب.ظ
76مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/15 - 6:54 ب.ظ