بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسعید حسین پور

استانهمدان

تاریخ عضویت1391/07/12

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/07/12
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/07/12
3جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و سوم1392/10/15
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1392/10/15
5جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1392/12/15
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
20جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/28
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/28
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/28
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/28
24جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/30
25جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/30
26جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/30
27جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم1395/12/08
28جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/22
29جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/22
30ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/07 - 6:28 ب.ظ
31ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/07 - 6:40 ب.ظ
32ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/07 - 6:44 ب.ظ
33ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/07 - 6:47 ب.ظ