بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیهاشم کرونی

استانفارس

تاریخ عضویت1391/03/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
3جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
4جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
5جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
6جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
7جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
8جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
9جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
10جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/09/05
11جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
12جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
13جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
14جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
15جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
16جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
17جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
18جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
19جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
20جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
21جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
22جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
23جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
24جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
25مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:51 ب.ظ
26مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:56 ب.ظ
27مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:01 ب.ظ
28مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:06 ب.ظ
29مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:10 ب.ظ
30ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 11:25 ب.ظ
31ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 11:28 ب.ظ
32ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 11:41 ب.ظ
33ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 11:43 ب.ظ
34ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 11:51 ب.ظ
35ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 11:54 ب.ظ