بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیحسین صادقی

استانفارس

تاریخ عضویت1399/03/24

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 9:46 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 9:56 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 10:02 ب.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 10:09 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 10:22 ب.ظ
6ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 10:40 ب.ظ
7ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 10:45 ب.ظ
8ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 10:50 ب.ظ
9ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 10:57 ب.ظ
10ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:03 ب.ظ
11ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:07 ب.ظ
12ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:10 ب.ظ
13ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:14 ب.ظ
14ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:17 ب.ظ
15ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:21 ب.ظ