بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحمد زارعی

استانمركزي

تاریخ عضویت1391/03/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1348/10/11
2جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
8جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/17
9جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
10جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
11جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
12جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
13جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
14جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
15جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/04
16جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/06/29
17جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/06/29
18جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/29
19جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/29
20جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/29
21جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/29
22جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/29
23جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/06/29
24جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
25جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/03
27مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/03
28مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/03
29مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/03
30مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/03
31مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 7:07 ب.ظ
32مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 7:09 ب.ظ
33مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 7:10 ب.ظ
34مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 7:12 ب.ظ
35مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 7:14 ب.ظ