بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلی رضا محمد علی بیگی

استانقم

تاریخ عضویت1392/05/24

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/24
2جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/24
3جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/24
4جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/24
5جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/24
6جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/24
7جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/24
8جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/24
9جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/06/27
10جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/06/28
11جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/06/28
12جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/06/28
13جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/06/28
14جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/06/28
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
20مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
21جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/03/19
22جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/03/19
23جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/03/19
24جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/03/19
25جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/03/19
26جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/03/21
27جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/04/16
28جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/11
29جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/11
30جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/12
31جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/12
32جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/13
33جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/13
34مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
40جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/07/20
41جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/07/23
42جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/07/23
43جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/07/27
44جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/07/29
45جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/29
46جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/29
47جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/29
48جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/29
49جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/29
50جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/29
51جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/02 - 9:48 ب.ظ
52جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/03 - 7:35 ق.ظ