بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسید میثم موسویان

استانهمدان

تاریخ عضویت1391/03/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1348/10/11
2جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1348/10/11
3جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1348/10/11
4جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1348/10/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
17جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/07/07
18جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/07/07
19جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/07/14
20جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/08/06
21جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/19
22جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/19
23جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/19
24جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/02/14
25جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/02/14
26جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/02/14
27جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/02/14
28جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/24
29جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/09/02
30جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/16
31جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/16
32جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/05 - 5:14 ب.ظ
33جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/05 - 5:20 ب.ظ