بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعلی سلیمانی

استانتهران

تاریخ عضویت1391/02/23

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
19کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
20کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
21کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
22کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
23کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
24کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
25کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
26کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
27کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
28کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
29کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
30کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
31کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
32کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
33کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
34کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
35کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
36جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
37جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
38جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
39جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
40جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
41جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
42جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
43جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/16
44جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/05/28
45جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/05/28
46جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/05/28
47جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/05/28
48جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/05/28
49جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/05/28
50جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/05/28
51جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/05/28
52مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/26
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/26
54مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/26
55مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/26
56مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/26
57جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/28
58جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/28
59جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/28
60جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/28
61جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/28
62جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/28
63جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/28
64جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/08/02
65جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/08/02
66مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
67مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
68مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
69مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
70مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
71مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
72مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
73مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
74مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
75جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/25
76جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/25
77جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/25
78جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/25
79جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/25
80جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/25
81جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
82جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
83جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
84جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
85جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
86جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
87مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
88مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
89مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
90مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
91مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
92مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
93جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
94جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
95جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
96جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
97جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/30
98جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/07/18
99جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/09
100جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/09
101جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/09
102جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/09
103جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/09
104جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/09
105جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/09
106جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/09
107جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/09
108جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/09
109جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/09
110جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/09
111جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/09
112جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/09
113جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/17
114جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/17
115جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/17
116جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/17
117جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/17
118جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/17
119جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/25 - 6:21 ق.ظ
120جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/25 - 6:36 ق.ظ
121جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/25 - 6:39 ق.ظ
122جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/25 - 6:42 ق.ظ
123مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/18 - 7:57 ق.ظ
124مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/18 - 8:02 ق.ظ
125مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/18 - 8:03 ق.ظ
126مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/18 - 8:04 ق.ظ