بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعطیه طاهریان

استاناصفهان

تاریخ عضویت1398/09/19

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 10:17 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 10:20 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 10:22 ب.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 10:24 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 10:27 ب.ظ
6ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 10:29 ب.ظ
7ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 10:31 ب.ظ