بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیزینب بندری

استانسمنان

تاریخ عضویت1391/03/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/06
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/06
3جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/07/30
4جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/07/30
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/23
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/23
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/23
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/23
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/08
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
19جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/05
20جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/05
21جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/06 - 9:54 ق.ظ
22جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/06 - 9:58 ق.ظ
23مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/23 - 8:35 ب.ظ
24مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/23 - 8:40 ب.ظ