بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگینادر صهبا

استاناصفهان

تاریخ عضویت1393/11/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/29
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
13مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 3:00 ب.ظ
14مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 3:02 ب.ظ
15مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 3:03 ب.ظ
16مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 3:04 ب.ظ
17مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 3:06 ب.ظ