بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحمد قریشی

استانفارس

تاریخ عضویت1398/07/06

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 1:23 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 1:25 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 1:26 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 1:27 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 1:29 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 2:34 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 2:51 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 3:03 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 3:04 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 3:10 ب.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/20 - 3:11 ب.ظ
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 9:28 ق.ظ
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 9:29 ق.ظ